Board of Trustees

JMA OFFICERS

President:
Dr. Yoshitake Yokokura

Vice-Presidents:
Dr. Toshio Nakagawa Dr. Satoshi Imamura
Dr. Kenji Matsubara  
Executive Board Members:
Dr. Sadaomi Imamura Dr. Hiromi Ishikawa
Dr. Kunihiko Suzuki Dr. Mari Michinaga
Dr. Yutaka Hatori Dr. Junichi Matsumoto
Dr. Satoshi Kamayachi Dr. Umeyo Yunokawa
Dr. Tomohiro Ichikawa Dr. Kichiro Matsumoto
Board Members:
Dr. Kiyoshi Nagase Dr. Shigeru Fukuda
Dr. Mitsuaki Maseki Dr. Shunji Shiomi
Dr. Haruo Ozaki Dr. Yuzo Takaya
Dr. Keiichi Hiramatsu Dr. Hideo Ikeda
Dr. Teruo Ota Dr. Isamu Ishiwata
Dr. Akira Shinohara Dr. Midori Kumagai
Dr. Shinichi Sato Dr. Shigeto Shigematsu
Dr. Hajime Kumegawa  
Auditors:
Dr. Jun Uotani Dr. Kunio Kondo
Dr. Eijin Sutoh  

Chair, House of Delegates
Dr. Goro Hisano

Vice-Chair, House of Delegates
Dr. Katsuhiko Suzuki

Top of Page